top of page
  • תמונת הסופר/תרו"ח יניב גופדה

בעל עסק זעיר - מעמד חדש משנת 2024

בעל עסק זעיר, שמעתם עליו?


מדובר במעמד חדש (נכנס לתוקף ב-1.1.2024 - המקור החוקי הוא בסעיפים 87ב-87ז לפקודת מס הכנסה), והוא מאפשר לבעלי עסקים שמחזורם השנתי עד 120 אלף שקלים להכיר בהוצאות בשיעור קבוע של 30% מהמחזור ("ניכוי הוצאות נורמטיבי").


בעל עסק זעיר
בעל עסק זעיר. מעמד חדש במס הכנסה משנת 2024

לא להתבלבל – בעל עסק זעיר הוא מעמד לעניין מס הכנסה בלבד, וניתן להיכנס למסלול ללא קשר לסיווג במע"מ כעוסקים פטורים או מורשים.


אז מה היתרונות העיקריים אצל בעל עסק זעיר? (לגבי חלקם עוד לא הושלמה החקיקה)

· אין צורך לשמור תיעוד הוצאות או לדרוש הוצאות בפועל, משתלם לבעלי עסקים שאחוז ההוצאות בעסק נמוך מ-30% ורוצים לחסוך מס.

· אין חובה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה וייתכן גם פטור ממקדמות מס -- המס ישולם בצורה דומה לזו שפועלת במערכת המקוונת של "תיאום מס".

· אין דרישה אוטומטית להגיש הצהרת הון, אם כי לפקיד השומה שמורה הסמכות לדרוש הצהרה מכל אדם.


על אף היתרונות, כדאי לזכור שמדובר במעמד חדש שטרם נצבר לגביו ניסיון בפרקטיקה, ולכן יש מספר נקודות להכיר:

· האוכלוסיות הבאות אינן יכולות להירשם למסלול של בעל עסק זעיר (רשימה חלקית): מי שמעסיק עובדים, מי שפנקסיו אינם קבילים, מי שהכנסתו בעסק התקבלה ממעסיקו, מי שיותר מ-25% מהכנסתו בעסק התקבלה מקרוב, מי שהוא בעל שליטה בחברה, ועוד.

· הסיווג במס הכנסה כבעל עסק זעיר נתון לבחירה, מי שבוחר לצאת ממסלול זה לא יכול לחזור אליו גם בשנתיים העוקבות.

· הכרה בהוצאות באחוז קבוע של 30%, כאשר הוצאות אלה אינן מייצגות רווחיות אמיתית בעסק, עלולה לפגוע בגמלאות עתידיות מביטוח לאומי (דמי לידה, מילואים, פגיעה בעבודה וכו').

· מעבר לניכוי הוצאות נורמטיבי לא ניתן להכיר בהוצאות נוספות (אלא אם בוחרים לצאת מהמסלול) - כלומר, אין למשל ניכוי נוסף בגין תשלומי ביטוח לאומי, פחת על נכסים (אם כי במכירה יווצר רווח הון מוגדל עליו ישולם מס כאילו נדרש פחת לאורך השנים), וכדומה.

· יש להמשיך לדווח בתדירות המתאימה למע"מ ולשלם מקדמות לביטוח לאומי.

· אין התיישנות מכיוון שלא מוגש דו"ח למס הכנסה.


אם כך, הסיווג כבעל עסק זעיר עשוי להיות מפתה עבור בעלי עסקים קטנים (בעיקר עוסקים עם מעט הוצאות שמגיעים לאחוז מס גבוה כי הם יש להם הכנסות נוספות – לדוגמה: שכירים שפותחים עסק מהצד), אבל עם זאת יש לקחת בחשבון השלכות משמעותיות – בעיקר לעניין הכיסוי מול ביטוח לאומי, ההתנהלות השוטפת, וכל הקשור לבחירה האם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ואם בכלל כדאי להיכנס או לצאת מהמסלול. לכן כדאי להמשיך להתנהל כרגיל, ורק בסוף השנה ולאחר התייעצות מתאימה - לבחון אם משתלם לבחור במסלול החדש.

Comments


bottom of page